User Tools

Site Tools


3398--natri-orthovana-atla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3398--natri-orthovana-atla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Natri <​i>​ortho</​i>​vanađat</​b>​ là hợp chất có công thức Na<​sub>​3</​sub>​VO<​sub>​4</​sub>​ và chứa ion tứ diện VO<​sub>​4</​sub><​sup>​3−</​sup>​.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Nó là chất ức chế của các enzym như protein tyrosin photphataza,​ ankalin photphataza và một số ATPaza, hoạt động chủ yếu như chất tương tự photphat. Ion VO<​sub>​4</​sub><​sup>​3-</​sup>​ có thể đảo ngược thành trugn tâm hoạt động của các protein tyrosin photphataza.
 +</​p><​p>​Nó thường được thêm vào các dung dịch đệm dùng trong phân tích protein trong sinh học phân tử. Mục đích là bảo vệ sự photphoryl hóa protein bằng cách ức chế sự tồn tại của photphataza nội sinh trong hỗn hợp dịch thủy phân tế bào. Nó dùng ở nồng độ làm việc cuối cùng khoảng 1 - 10 μM. Nó là chất độc khi nuốt, ngậm hay tiếp xúc với da.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREFGreenwood,​_Norman_N.;​_Earnshaw,​_A.1997"​ class="​citation">​Greenwood,​ Norman N.; Earnshaw, A. (1997), <​i>​Chemistry of the Elements</​i>​ (ấn bản 2), Oxford: Butterworth-Heinemann,​ ISBN 0-7506-3365-4</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANatri+orthovana%C4%91at&​amp;​rft.au=Greenwood%2C+Norman+N.%3B+Earnshaw%2C+A.&​amp;​rft.aulast=Greenwood%2C+Norman+N.%3B+Earnshaw%2C+A.&​amp;​rft.btitle=Chemistry+of+the+Elements&​amp;​rft.date=1997&​amp;​rft.edition=2nd&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-7506-3365-4&​amp;​rft.place=Oxford&​amp;​rft.pub=Butterworth-Heinemann&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​dl><​dd>​Swarup,​ G. et al.  Biochem. Biophys. Res. Comm. 107:  1104-1109 (1982).</​dd></​dl>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181011191510
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.248 seconds
 +Real time usage: 0.309 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1157/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 74244/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4064/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1092/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.066/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.81 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 213.683 ​     1 -total
 + ​76.79% ​ 164.084 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​61.65% ​ 131.739 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_new
 + ​20.81% ​  ​44.473 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.74% ​  ​35.781 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Greenwood&​amp;​Earnshaw
 + ​14.91% ​  ​31.866 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Citation
 + ​11.42% ​  ​24.405 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Properties
 +  9.96%   ​21.287 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7907;​p_ch&#​7845;​t_natri
 +  9.25%   ​19.769 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Hazards
 +  7.74%   ​16.535 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chembox_Identifiers
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814370-0!canonical and timestamp 20181011191509 and revision id 22142924
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3398--natri-orthovana-atla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)