User Tools

Site Tools


3393--somborla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3393--somborla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sombor</​b>​ (tiếng Serbia:) là một thành phố Serbia. Thành phố Sombor có diện tích  km², dân số là 51.471 người (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số cả khu tự quản là người. Đây là thủ phủ hành chính của quận
 +</p>
  
 +<table class="​wikitable collapsible"​ style="​width:​90%;​ text-align:​center;​ font-size:​90%;​ line-height:​ 1.1em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​Dữ liệu khí hậu của Sombor (1981–2010,​ cực độ 1961–2010)
 +</​th></​tr><​tr><​th>​Tháng
 +</th>
 +<th>1
 +</th>
 +<th>2
 +</th>
 +<th>3
 +</th>
 +<th>4
 +</th>
 +<th>5
 +</th>
 +<th>6
 +</th>
 +<th>7
 +</th>
 +<th>8
 +</th>
 +<th>9
 +</th>
 +<​th>​10
 +</th>
 +<​th>​11
 +</th>
 +<​th>​12
 +</th>
 +<th style="​border-left-width:​medium">​Năm
 +</​th></​tr><​tr><​th height="​16">​Cao kỉ lục °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FF9832;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​19.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8B17;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​21.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF5F00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​27.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF5200;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​29.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF2C00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​35.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF1E00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​37.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF0800;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​40.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF0D00;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​39.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF2700;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​35.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF5300;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​29.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6C00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​25.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8F1F;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​20.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF0800;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​40,​3
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Trung bình cao °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FAFAFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​3.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFF2E6;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​6.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFCB97;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​12.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFA347;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​17.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7D00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​23.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6A00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​26.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF5900;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​28.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF5900;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​28.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7A00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​23.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFA143;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​18.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFD7B0;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​10.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFFFFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​4.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFA954;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​16,​9
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Trung bình ngày, °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​E6E6FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−0.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​EEEEFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFF3E7;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​6.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFCE9D;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​11.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFA851;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​17.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF9226;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​20.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF870F;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​21.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8B17;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​21.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFAC59;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​16.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFD0A1;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​11.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFF8F2;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​5.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​ECECFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFD0A2;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​11,​2
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Trung bình thấp, °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​D4D4FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−3.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​D8D8FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−2.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​EDEDFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFF5ED;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​5.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFD3A8;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​10.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFBE7E;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​13.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB56B;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​15.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB872;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​14.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFD4A9;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​10.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFF3E7;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​6.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​F0F0FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​DDDDFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−1.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFF4EA;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​6,​0
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Thấp kỉ lục, °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​5353FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−27.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​5858FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−26.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​7979FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−20.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​C8C8FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−5.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​E1E1FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−1
 +</td>
 +<td style="​background:#​F1F1FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​2.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFEBD8;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​7.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFFEFD;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​4.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​DADAFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−2.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​C1C1FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−6.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​8383FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−18.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​6666FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−23.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​5353FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​−27,​2
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Giáng thủy mm (inch)
 +</th>
 +<td style="​background:#​B2FFB2;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​37.3<​br/>​(1.469)
 +</td>
 +<td style="​background:#​C6FFC6;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​29.9<​br/>​(1.177)
 +</td>
 +<td style="​background:#​B2FFB2;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​36.4<​br/>​(1.433)
 +</td>
 +<td style="​background:#​B2FFB2;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​45.2<​br/>​(1.78)
 +</td>
 +<td style="​background:#​8BFF8B;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​60.0<​br/>​(2.362)
 +</td>
 +<td style="​background:#​79FF79;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​81.5<​br/>​(3.209)
 +</td>
 +<td style="​background:#​8BFF8B;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​66.2<​br/>​(2.606)
 +</td>
 +<td style="​background:#​9FFF9F;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​53.1<​br/>​(2.091)
 +</td>
 +<td style="​background:#​9FFF9F;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​54.4<​br/>​(2.142)
 +</td>
 +<td style="​background:#​9FFF9F;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​47.3<​br/>​(1.862)
 +</td>
 +<td style="​background:#​9FFF9F;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​53.7<​br/>​(2.114)
 +</td>
 +<td style="​background:#​9FFF9F;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​47.4<​br/>​(1.866)
 +</td>
 +<td style="​background:#​9FFF9F;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​612,​4<​br/>​(24,​11)
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16"​ style="​font-size:​90%">​% độ ẩm
 +</th>
 +<td style="​background:#​0000BC;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​84
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000D3;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​78
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000F2;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​70
 +</td>
 +<td style="​background:#​0202FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​66
 +</td>
 +<td style="​background:#​0A0AFF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​64
 +</td>
 +<td style="​background:#​0606FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​65
 +</td>
 +<td style="​background:#​0A0AFF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​64
 +</td>
 +<td style="​background:#​0202FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​66
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000EE;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​71
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000DF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​75
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000C4;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​82
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000B5;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​86
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000EA;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​72
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16"​ style="​font-size:​90%">​Số ngày giáng thủy <abbr class="​abbr"​ title="​trung bình">​TB</​abbr>​ <​span><​span class="​nowrap">​(≥ 0.1 mm)</​span>​
 +</​span></​th>​
 +<td style="​background:#​7777FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​11
 +</td>
 +<td style="​background:#​7777FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​10
 +</td>
 +<td style="​background:#​8383FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​10
 +</td>
 +<td style="​background:#​6666FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​12
 +</td>
 +<td style="​background:#​6A6AFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​12
 +</td>
 +<td style="​background:#​5959FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​13
 +</td>
 +<td style="​background:#​8383FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​10
 +</td>
 +<td style="​background:#​8F8FFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​9
 +</td>
 +<td style="​background:#​7F7FFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​10
 +</td>
 +<td style="​background:#​8F8FFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​9
 +</td>
 +<td style="​background:#​7272FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​11
 +</td>
 +<td style="​background:#​5E5EFF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​13
 +</td>
 +<td style="​background:#​7878FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​128
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16"​ style="​font-size:​90%">​Số giờ nắng trung bình hàng tháng
 +</th>
 +<td style="​background:#​717171;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​62.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0B085;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​97.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​C2C214;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​147.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​D7D700;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​191.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​E1E100;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​244.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​E7E700;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​259.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​ECEC06;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​290.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​E8E800;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​274.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​D8D800;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​197.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​C5C506;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​152.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​979797;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​80.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​606060;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​53.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​CFCF00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​2.050,​4
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​85%"><​i>​Nguồn:​ Republic Hydrometeorological Service of Serbia<​sup id="​cite_ref-RHSS_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​i>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +
 +<​center><​br clear="​right"/></​center>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181013053219
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.908 seconds
 +Real time usage: 0.974 seconds
 +Preprocessor visited node count: 22657/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 167574/​2097152 bytes
 +Template argument size: 24988/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1413/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.298/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.65 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 874.522 ​     1 -total
 + ​89.91% ​ 786.262 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box
 + ​53.70% ​ 469.597 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​line
 + ​43.41% ​ 379.633 ​   312 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hexadecimal
 + ​34.11% ​ 298.261 ​    65 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​colt
 + ​15.17% ​ 132.685 ​    65 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​CtoF
 + ​13.80% ​ 120.650 ​    65 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 + ​12.80% ​ 111.982 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​oneline/​date
 +  7.49%   ​65.533 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​oneline
 +  6.87%   ​60.048 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​colh
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​812773-0!canonical and timestamp 20181013053218 and revision id 36495444
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3393--somborla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)