User Tools

Site Tools


3392--esperantola-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3392--esperantola-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Quốc tế ngữ</​b>​ hay <span class="​metadata"><​span class="​unicode audiolink"><​b>​Esperanto</​b></​span>​ <​sup><​small>​(trợ giúp·chi tiết)</​small></​sup></​span>​ hay <b>La Lingvo Internacia</​b>​ là ngôn ngữ nhân tạo được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.
 +</​p><​p>​Ngôn ngữ này được đánh giá là khoa học và logic, thậm chí là dễ sử dụng đối với một số người, nhưng không thực dụng, do vai trò quan trọng của ngôn ngữ mẹ đẻ, đặc biệt là ngôn ngữ mẹ đẻ của những quốc gia hùng mạnh nhất về kinh tế và chính trị.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Zamenhof.jpg/​220px-Zamenhof.jpg"​ width="​220"​ height="​259"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Zamenhof.jpg/​330px-Zamenhof.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Zamenhof.jpg/​440px-Zamenhof.jpg 2x" data-file-width="​451"​ data-file-height="​530"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Ludwik Lejzer Zamenhof, cha đẻ của tiếng Esperanto</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Quốc tế Ngữ được sáng tạo bởi một học giả Ba Lan, Ludwik Lejzer Zamenhof trong khoảng 1872 tới 1885 tại Warszawa. Ludwik Lejzer Zamenhof am hiểu nhiều tiếng châu Âu, nhưng ông không hiểu nhiều về châu Á cũng như các ngôn ngữ của châu lục này. Vào thời điểm Quốc tế ngữ được sáng chế, ngôn ngữ này được kì vọng sẽ là ngôn ngữ phổ thông, được sử dụng trong mọi sinh hoạt hàng ngày của nhân dân toàn thế giới.
 +</p>
 +
 +<​p>​Sau hơn 100 năm hình thành và phát triển, tại thời điểm điều tra năm 1996, số người sử dụng Quốc tế ngữ như thứ tiếng thứ nhất chỉ là khoảng từ 200 cho tới 2.000 người. Có khoảng 2 triệu người khác trải khắp 115 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng ngôn ngữ này như ngôn ngữ thứ hai của mình.
 +</​p><​p>​Từ vài thập kỉ nay, quốc tế ngữ được sử dụng để dịch những cuốn Kinh thánh. Những người được giáo hội Công giáo La Mã dịch Kinh thánh sang Quốc tế ngữ, thường là những nhân vật có tiếng tăm với dân chúng trong vùng. Một vài trong số họ cũng chính là những người có công hoàn thiện Quốc tế ngữ, logic hơn trước.
 +</p>
 +
 +<​p>​Về đặc trưng và cấu tạo ngôn ngữ, Quốc tế ngữ tập hợp nhiều điểm ưu việt của các ngôn ngữ châu Âu: 
 +</p>
 +<​ul><​li>​có từ sở hữu, từ quan hệ đứng sau danh từ;</​li>​
 +<​li>​mạo từ, tính từ, từ chỉ số lượng đứng trước danh từ;</​li>​
 +<​li>​vấn đề hỏi đáp đứng đầu tiên trong một câu ngữ pháp;</​li>​
 +<​li>​từ chỉ nguyên nhân sẽ được hình thành khi được nối với một tiếp vĩ ngữ duy nhất là "​-ig";</​li>​
 +<​li>​có sự chia cách thức, nhưng chỉ có hai cách thức là tặng cách và đối cách, và mỗi cách cũng chỉ có một biến âm, đối với tặng cách là tiếp vĩ ngữ "​-n"​ và đối với đối cách là tiếp vĩ ngữ "​-al"​. Việc chỉ có tiếp vĩ ngữ (chứ không có tiếp đầu ngữ) là bởi lập luận của Zamenhof rằng khi biến âm đứng ở cuối từ người nghe và cả người đọc đều có khả năng hiểu và diễn đạt nhanh hơn; do trước khi nói thì người nói không phải nghĩ nhiều, kết cấu từ sẽ hoàn thành ngay sau khi anh ta thêm tiếp vĩ ngữ như một thói quen; người nghe có điều kiện để không bị "​đánh lừa" bởi những tiếp đầu ngữ, mà sẽ được tiếp xúc ngay lập tức với những từ chỉ tính chất, hành vi, hiện tượng, tình cảm... vốn là nội dung và bản chất của câu nói;</​li>​
 +<​li>​phần phụ tố được dùng để chỉ thời, như vậy người học chỉ cần thêm một vài phụ tố nhất định và đơn giản là có thể chia thời và hành văn đúng ngữ pháp, chứ không như cả ba ngôn ngữ phổ biến nhất của thời đại Zamenhof là tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Anh đều bao gồm quá nhiều sự bất quy tắc trong việc chia thời cho từ ngữ;</​li>​
 +<​li>​từ bị động khi kết hợp với "​esti"​ sẽ trở thành phân từ bị động (động tính từ bị động);</​li>​
 +<​li>​phần lớn từ vựng, dù bắt nguồn từ thứ tiếng nào (tiếng Hy Lạp, tiếng Latin hay tiếng khác), đa phần đều được chuyển sang những âm mới đơn giản và dễ đọc, dễ nhớ hơn.</​li></​ul>​
 +<​p>​Dưới đây là các từ và mẫu câu trong Quốc tế ngữ cùng với phiên âm IPA:
 +</p>
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tiếng Việt</​th>​
 +<​th>​Tiếng Anh
 +</th>
 +<​th>​Tiếng Pháp</​th>​
 +<​th>​Quốc tế ngữ</​th>​
 +<​th>​IPA
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Xin chào</​td>​
 +<​td>​Hello
 +</td>
 +<​td>​Salut</​td>​
 +<​td>​Saluton</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[sa.ˈlu.ton]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Vâng/​Có</​td>​
 +<​td>​Yes
 +</td>
 +<​td>​Oui</​td>​
 +<​td>​Jes</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈjes]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Không</​td>​
 +<​td>​No
 +</td>
 +<​td>​Non</​td>​
 +<​td>​Ne</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈne]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Chào buổi sáng</​td>​
 +<​td>​Good morning
 +</td>
 +<​td>​Bonjour</​td>​
 +<​td>​Bonan matenon</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈbo.nan ma.ˈte.non]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Chào buổi tối</​td>​
 +<​td>​Good evening
 +</td>
 +<​td>​Bonsoir</​td>​
 +<​td>​Bonan vesperon</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈbo.nan ves.ˈpe.ron]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Chúc ngủ ngon</​td>​
 +<​td>​Good night
 +</td>
 +<​td>​Bonne nuit</​td>​
 +<​td>​Bonan nokton</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈbo.nan ˈnok.ton]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tạm biệt</​td>​
 +<​td>​Goodbye
 +</td>
 +<​td>​Au revoir</​td>​
 +<​td>​Ĝis revido</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[dʒis re.ˈvi.do]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tên bạn là gì?</​td>​
 +<​td>​What is your name?
 +</td>
 +<​td>​Comment tu t'​appelles ?</​td>​
 +<​td>​Kiel vi nomiĝas?</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈki.el vi no.ˈmi.dʒas]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tên tôi là John</​td>​
 +<​td>​My name is John
 +</td>
 +<​td>​Je m'​appelle John</​td>​
 +<​td>​Mi nomiĝas Johano</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[mi no.ˈmi.dʒas jo.ˈha.no]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bạn có khỏe không?</​td>​
 +<​td>​How are you?
 +</td>
 +<​td>​Comment allez-vous ?</​td>​
 +<​td>​Kiel vi fartas?</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈki.el vi ˈfar.tas]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Bạn có biết nói Quốc tế ngữ không?</​td>​
 +<​td>​Can you speak Esperanto?
 +</td>
 +<​td>​Parlez-vous espéranto ?</​td>​
 +<​td>​Ĉu vi parolas Esperanton?</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈtʃu vi pa.ˈro.las es.pe.ˈran.ton]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tôi không hiểu bạn</​td>​
 +<td>I don't understand you
 +</td>
 +<​td>​Je ne te comprends pas</​td>​
 +<​td>​Mi ne komprenas vin</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[mi ˈne kom.ˈpre.nas vin]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tốt thôi</​td>​
 +<​td>​All right
 +</td>
 +<​td>​Bien</​td>​
 +<​td>​Bone</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈbo.ne]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Đồng ý/​Tốt</​td>​
 +<​td>​Okay
 +</td>
 +<​td>​D'​accord</​td>​
 +<​td>​Ĝuste</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈdʒus.te]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Cảm ơn</​td>​
 +<​td>​Thank you
 +</td>
 +<​td>​Merci</​td>​
 +<​td>​Dankon</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈdan.kon]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Không có chi</​td>​
 +<​td>​You'​re welcome
 +</td>
 +<​td>​De rien</​td>​
 +<​td>​Nedankinde</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˌne.dan.ˈkin.de]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Vui lòng/Làm ơn</​td>​
 +<​td>​Please
 +</td>
 +<​td>​S'​il vous plaît</​td>​
 +<​td>​Bonvolu</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[bon.ˈvo.lu]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Cơm muối</​td>​
 +<​td>​Gesundheit
 +</td>
 +<​td>​À vos souhaits</​td>​
 +<​td>​Sanon!</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈsa.non]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Chúc mừng</​td>​
 +<​td>​Congratulations
 +</td>
 +<​td>​Félicitations</​td>​
 +<​td>​Gratulon</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ɡra.ˈtu.lon]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tôi yêu bạn</​td>​
 +<td>I love you
 +</td>
 +<​td>​Je t'​aime</​td>​
 +<​td>​Mi amas vin</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[mi ˈa.mas vin]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Cho một ly bia
 +</td>
 +<​td>​One beer, please
 +</td>
 +<​td>​Une bière, s'il vous plaît</​td>​
 +<​td>​Unu bieron, mi petas</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈu.nu bi.ˈe.ron, mi ˈpe.tas]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Cái gì đó?</​td>​
 +<​td>​What is that?
 +</td>
 +<​td>​Qu'​est-ce que c'​est ?</​td>​
 +<​td>​Kio estas tio?</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈki.o ˈes.tas ˈti.o]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Đó là con chó</​td>​
 +<​td>​That is a dog
 +</td>
 +<​td>​C'​est un chien</​td>​
 +<​td>​Tio estas hundo</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈti.o ˈes.tas ˈhun.do]</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Hoà bình</​td>​
 +<​td>​Peace!
 +</td>
 +<​td>​Paix !</​td>​
 +<​td>​Pacon!</​td>​
 +<​td><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈpa.tson]</​span>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Alfabeto_de_Esperanto.png/​220px-Alfabeto_de_Esperanto.png"​ width="​220"​ height="​154"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Alfabeto_de_Esperanto.png/​330px-Alfabeto_de_Esperanto.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Alfabeto_de_Esperanto.png/​440px-Alfabeto_de_Esperanto.png 2x" data-file-width="​521"​ data-file-height="​365"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ESPERANTO - Alfabeto de Esperanto</​div></​div></​div>​
 +
 +
 +<​ul><​li>​Emily van Someren. Republication of the thesis 'The EU Language Regime, Lingual and Translational Problems'​.</​li>​
 +<​li><​i>​Ludovikologia dokumentaro I</i> Tokyo: Ludovikito, 1991. Facsimile reprints of the <​i>​Unua Libro</​i>​ in Russian, Polish, French, German, English and Swedish, with the earliest Esperanto dictionaries for those languages.</​li>​
 +<​li>​Fundamento de Esperanto. HTML reprint of 1905 <​i>​Fundamento</​i>,​ from the Academy of Esperanto.</​li>​
 +<​li>​Auld,​ William. <i>La Fenomeno Esperanto</​i>​ ("The Esperanto Phenomenon"​). Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio,​ 1988.</​li>​
 +<​li>​Butler,​ Montagu C. <​i>​Step by Step in Esperanto</​i>​. ELNA 1965/1991. ISBN 0-939785-01-3.</​li>​
 +<​li>​DeSoto,​ Clinton (1936). <​i>​200 Meters and Down</​i>​. West Hartford, Connecticut,​ USA: American Radio Relay League, p. 92.</​li>​
 +<​li>​Crystal,​ Professor David, article "​Esperanto"​ in <​i>​The New Penguin Encyclopedia</​i>,​ Penguin Books, 2002.</​li>​
 +<​li>​ditto,​ <​i>​How Language Works</​i>​ (pages 424-5), Penguin Books, 2006. ISBN 978-0-14-101552-1.</​li>​
 +<​li>​Everson,​ Michael. <span class="​PDFlink">​The Alphabets of Europe: Esperanto</​span><​span style="​font-size:​smaller;">​PDF (25.4 KB)</​span>​. Evertype, 2001.</​li>​
 +<​li>​Forster,​ Peter G. <​i>​The Esperanto Movement</​i>​. The Hague: Mouton Publishers, 1982. ISBN 90-279-3399-5.</​li>​
 +<​li>​Gledhill,​ Christopher. <​i>​The Grammar of Esperanto: A Corpus-Based Description.</​i>​ Second edition. Lincom Europa, 2000. ISBN 3-89586-961-9.[1]</​li>​
 +<​li>​Harlow,​ Don. The Esperanto Book. Self-published on the web (1995–96).</​li>​
 +<​li>​Wells,​ John. <​i>​Lingvistikaj aspektoj de Esperanto</​i>​ ("​Linguistic aspects of Esperanto"​). Second edition. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio,​ 1989.</​li>​
 +<​li>​Zamenhof,​ Ludovic Lazarus, <​i>​Dr. Esperanto'​s International Language: Introduction &amp; Complete Grammar</​i>​ The original 1887 <​i>​Unua Libro</​i>,​ English translation by Richard H. Geoghegan; HTML online version 2006. Print edition (2007) also available from ELNA or UEA.</​li></​ul>​
 +
 +
 +<div class="​noprint"​ style="​clear:​ right; border: solid #aaa 1px; margin: 0 0 1em 1em; font-size: 90%; background: #f9f9f9; width: 250px; padding: 4px; spacing: 0px; text-align: left; float: right;">​
 +<div style="​float:​ left;"><​img alt="​Wikipedia-logo-v2.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Wikipedia-logo-v2.svg/​50px-Wikipedia-logo-v2.svg.png"​ width="​50"​ height="​46"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Wikipedia-logo-v2.svg/​75px-Wikipedia-logo-v2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Wikipedia-logo-v2.svg/​100px-Wikipedia-logo-v2.svg.png 2x" data-file-width="​103"​ data-file-height="​94"/></​div>​
 +
 +</​div>​
 +<div class="​infobox sisterproject">​
 +<div style="​float:​ left;"><​div class="​floatnone"><​img alt="​Wiktionary"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Wiktsister_en.png/​45px-Wiktsister_en.png"​ width="​45"​ height="​49"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Wiktsister_en.png/​68px-Wiktsister_en.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Wiktsister_en.png/​90px-Wiktsister_en.png 2x" data-file-width="​110"​ data-file-height="​120"/></​div></​div>​
 +
 +</​div>​
 +<​dl><​dt>​Trò chơi</​dt></​dl><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Esperanto</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181012183517
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.274 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1756/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18910/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1811/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 354/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 831 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 159.247 ​     1 -total
 + ​54.83% ​  ​87.313 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_v&#​7873;​_ng&​ocirc;​n_ng&#​7919;​
 + ​42.29% ​  ​67.349 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.08% ​  ​16.055 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_v&#​7873;​_ng&​ocirc;​n_ng&#​7919;/​family-color
 +  8.38%   ​13.352 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  7.78%   ​12.391 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wiktionary
 +  6.84%   ​10.887 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wiktionarylang
 +  6.72%   ​10.700 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sisterlinks
 +  6.56%   ​10.446 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  5.27%    8.393      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​InterWiki
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​45935-0!canonical and timestamp 20181012183516 and revision id 40620699
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3392--esperantola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)