User Tools

Site Tools


3384--resistencia-chacola-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3384--resistencia-chacola-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Resistencia</​b>​ (<​small>​phát âm </​small><​span title="​Phát âm theo IPA" class="​IPA">​[resisˈtensja]</​span><​small/>​) là một thành phố ở đông bắc Argentina. Thành phố này là tỉnh lỵ tỉnh Chaco, một tỉnh nằm ở phía bắc Argentina, gần biên giới với Paraguay. Thành phố Resistencia nằm trên sông Paraná đối diện với thành phố Corrientes. Đây là thành phố lớn nhất tỉnh, thành phố lớn thứ hai của tỉnh là Sáenz Peña. ​
 +Thành phố Resistencia,​ Chaco có diện tích ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 2001 là 274.490 người, ước tính dân số vùng đô thị Resistencia năm 2008 là 377.000 người. Vùng đô thị Resistencia đông dân thứ 11 quốc gia này<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +Tọa lạc dọc theo sông Negro, một nhánh sông Paraná, khu vực này đã là nơi định cư của dân bản địa.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181012064717
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.348 seconds
 +Real time usage: 0.426 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3178/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35269/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1562/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1057/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.136/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.11 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 379.023 ​     1 -total
 + ​88.06% ​ 333.784 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​68.96% ​ 261.359 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.83% ​  ​41.032 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.55%   ​36.187 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.92%   ​33.821 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement/​lengthdisp
 +  6.03%   ​22.838 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.82%   ​22.050 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement/​metric
 +  5.42%   ​20.530 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  4.68%   ​17.727 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814200-0!canonical and timestamp 20181012064717 and revision id 22255650
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3384--resistencia-chacola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)