User Tools

Site Tools


3377--apama-iila-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3377--apama-iila-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Apama II</​b>​ <sup id="​cite_ref-tyndalehouse.com_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ đôi khi được gọi là <​b>​Apame II</​b><​sup id="​cite_ref-livius.org_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ (tiếng Hy Lạp cổ: <span lang="​grc">​Ἀπάμα</​span>​ khoảng năm 292 TCN-sau năm 249 TCN) là một công chúa Hy Lạp Syria của đế chế Seleukos và thông qua hôn nhân trở thành nữ hoàng của Cyrenaica.
 +</​p><​p>​Apama II là người có nguồn gốc Hy Lạp, Macedonia và Ba Tư. Bà là một người con gái của vị vua thứ hai nhà Seleukos, Antiochos I Soter với Nữ hoàng Stratonice của Syria<​sup id="​cite_ref-tyndalehouse.com_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Trong số các anh chị em của bà có Stratonice của Macedonia và vua Seleukos,​Antiochos II Theos. Ông nội của bà là vị vua khai quốc nhà Seleukos, Seleukos I Nikator và vợ là nữ hoàng Apama I,trong khi ông bà ngoại của bà là vua triều đại Antigonos, Demetrios I của Macedonia và người vợ của ông là Nữ hoàng Phila. Apama được mang tên của bà nội và bà dì bên nội cùng tên<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Khoảng năm 275 trước Công nguyên, Apama cưới người anh họ cách ba đời của bà, vị vua Hy Lạp Magas của Cyrene. Bà ngoại của Apama và bà của Magas là anh em họ nội. Cha đẻ của bà ngoại của họ là anh em <sup id="​cite_ref-ReferenceA_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​. Mặc dù cuộc hôn nhân của cô với Magas là cùng một triều đại, Antiochos I sắp xếp để cuộc hôn nhân này xảy ra như là một phần của một liên minh chính trị giữa ông ta và Magas để xâm lược Ai Cập <sup id="​cite_ref-tyndalehouse.com_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Thông qua cuộc hôn nhân với Magas, Apama trở thành nữ hoàng của Cyrenaica. Ở Cyrenaica, có một dòng chữ kính cẩn còn sót lại tôn vinh Apama, như một vị vua và vợ của Magas.
 +</​p><​p>​Sau năm 270 TCN, Apama sinh cho Magas một người con gái được gọi là Berenice II<sup id="​cite_ref-ReferenceB_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>,​ người con duy nhất của họ được biết đến<​sup id="​cite_ref-tyndalehouse.com_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Năm 250 trước Công nguyên, Magas và Apama đã đính hôn Berenice II, với người anh em họ bên nội của bà ta là hoàng tử Ptolemaios III Euergetes nhà Ptolemaos <sup id="​cite_ref-livius.org_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-ReferenceB_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup>​. Magas và cha của Ptolemaios III, là anh em cùng mẹ<sup id="​cite_ref-ReferenceA_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Có thể trong năm 250 TCN hoặc 249 trước Công nguyên, Magas đã qua đời <sup id="​cite_ref-livius.org_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Apama đã trở thành một vợ góa và một nữ hoàng Hy Lạp quyền lực. Để bảo vệ Cyrenaica khỏi triều đại Ptolemaios, Apama đã mời người chú bên ngoại của mình, hoàng tử Hy Lạp Macedonia Demetrios Công Bình <sup id="​cite_ref-ReferenceB_5-2"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ tới Cyrenaica. Apama cho phép Demetrios, kết hôn với con gái của bà, đổi lại ông sẽ trở thành vua. Demetrios đã đồng ý với yêu cầu của cháu gái mình và kết hôn với con gái của bà. Khi Demetrios trở thành vua, đã không có sự chống đối nào đối với việc ông lên ngôi vua.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​BerenikeIIOnACoinOfPtolemyIII.jpg/​220px-BerenikeIIOnACoinOfPtolemyIII.jpg"​ width="​220"​ height="​217"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​BerenikeIIOnACoinOfPtolemyIII.jpg/​330px-BerenikeIIOnACoinOfPtolemyIII.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​BerenikeIIOnACoinOfPtolemyIII.jpg/​440px-BerenikeIIOnACoinOfPtolemyIII.jpg 2x" data-file-width="​882"​ data-file-height="​869"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Sau khi Demetrios kết hôn với chắt nội của mình, Apama và Demetrios đã trở thành người tình của nhau <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​. Berenice đã trở nên ghen tị với mối quan hệ của mẹ với chồng của bà. Bà ta, không những tranh cãi với cả mẹ mình và người chồng, mà còn quyết định đâm chết Demetrios, người đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Apama. Bài thơ <​i>​Coma Berenices</​i>​ của nhà thơ Hy Lạp Callimachos (đã bị mất, nhưng được biết đến trong một bản dịch tiếng Latin hoặc diễn giải bởi Catullus), rõ ràng đề cập đến việc giết chết Demetrios của bà ta:
 +</​p><​p>​Sau cái chết của Demetrios, Cyrenaica trở thành một phần của Đế quốc Ptolemaios <sup id="​cite_ref-ReferenceB_5-3"​ class="​reference">​[5]</​sup>​. Berenice II rời bỏ Cyrenaica và đi đến Ai Cập, nơi đó bà kết hôn với em họ Ptolemaios III và thông qua cuộc hôn nhân của mình, bà trở thành nữ hoàng Ai Cập <sup id="​cite_ref-ReferenceB_5-4"​ class="​reference">​[5]</​sup>​. Apama đã đi cùng với Berenice II tới Alexandria nơi cuối cùng bà định cư ở đó với con gái mình và gia đình bà ta.
 +</​p><​p>​Apama đôi khi được gọi là Arsinoe <sup id="​cite_ref-tyndalehouse.com_1-4"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Sau khi bà kết hôn với Magas, có một khả năng Apama thay đổi tên của mình thành Arsinoe, mà vốn quen thuộc hơn với nhà Ptolemaios<​sup id="​cite_ref-tyndalehouse.com_1-5"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Apama liên quan đến triều đại Ptolemaios thông qua hôn nhân và là một người họ hàng xa của Eurydice của Ai Cập và Berenice I của Ai Cập, những người vợ khác nhau của vua Ptolemaios I Soter.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1305
 +Cached time: 20181014182133
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.212 seconds
 +Real time usage: 0.251 seconds
 +Preprocessor visited node count: 649/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3444/​2097152 bytes
 +Template argument size: 397/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4508/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.135/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.19 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 212.800 ​     1 -total
 + ​67.26% ​ 143.126 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-grc
 + ​23.41% ​  ​49.808 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​19.62% ​  ​41.741 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  3.53%    7.513      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  0.77%    1.639      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7843;​_2
 +  0.76%    1.615      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​432;&#​417;​ng_mi&#​7879;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​812604-0!canonical and timestamp 20181014182133 and revision id 40632478
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3377--apama-iila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)