User Tools

Site Tools


3375--hi-p-h-a-bi-n-h-ala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3375--hi-p-h-a-bi-n-h-ala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​DCDCDC;">​Hiệp Hòa, Biên Hòa</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Xã</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Diện tích</​th><​td>​
 +694,​65ha</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân số <span style="​font-weight:​ normal;">​(2013)</​span></​th><​td>​
 + </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Tổng cộng</​span></​th><​td>​
 +35765 người</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân tộc</​th><​td>​
 +chủ yếu là Kinh</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Hành chính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Biên Hòa</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Đồng Nai</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành phố</​th><​td>​
 +đông nam bộ</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Hiệp Hòa</​b>​ là xã thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Xã Hiệp Hòa là một xã cù lao (trước đây gọi là Cù lao Phố) được bao bọc bởi sông Đồng Nai, nằm về hướng Đông Bắc của thành phố Biên Hòa. Nơi đây đã từng có một truyền thống lịch sử và phát triển lâu đời của một thương cảng sầm uất và đô thị phồn thịnh nhất phương Nam trong giai đoạn 1679 - 1775. Nằm ở vị trí vô cùng thuận lợi chỉ cách nội ô thành phố Biên Hòa và các khu công nghiệp bởi con sông Đồng Nai, có hệ thống kênh rạch phong phú ăn sâu vào bên trong đất liền nên giao thông thuận tiện cho cả về đường bộ và đường thuỷ.
 +</​p><​p>​Nằm cách trung tâm nội ô thành phố Biên Hòa khoảng 1 km và cách cầu Đồng Nai khoảng 2 km về phía thượng nguồn.
 +</​p><​p>​Phía Đông giáp phường Bình Đa, An Bình.
 +</​p><​p>​Phía Tây giáp phường Quyết Thắng.
 +</​p><​p>​Phía Nam giáp phường Bửu Hòa.
 +</​p><​p>​Phía Bắc giáp phường Tân Mai.
 +</​p><​p>​Tổng diện tích tự nhiên 694,65ha.
 +</​p><​p>​Hiện nay, để sang cù lao Hiệp Hòa có 4 cây cầu, 2 bến phà:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Cầu Ghềnh (Pháp thuộc) sang phường Bửu Hòa, khánh thành năm 1904</​li>​
 +<​li>​Cầu Rạch Cát (cầu Ghềnh 2) (Pháp thuộc) sang trung tâm thành phố</​li>​
 +<​li>​Cầu Hiệp Hòa (TP Biên Hòa đầu tư) (hoàn thành năm 2012) sang trung tâm thành phố</​li>​
 +<​li>​Cầu Bửu Hòa (Chính phủ, Trung ương đầu tư) (hoàn thành năm 2013) sang phường Bửu Hòa</​li>​
 +<​li>​Phà bến dò Kho sang phường Tam Hiệp</​li>​
 +<​li>​Cầu An Hảo sang phường An Bình</​li></​ul>​
 +<​p>​Xã Hiệp Hòa được chia thành 3 ấp:
 +</​p><​p>​Ấp Nhất Hòa: Chia ra 22 tổ nhân dân
 +</​p><​p>​Ấp Nhị Hòa: Chia ra 24 tổ nhân dân
 +</​p><​p>​Ấp Tam Hòa: Chia ra 09 tổ nhân dân.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181010200135
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.138 seconds
 +Preprocessor visited node count: 623/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18491/​2097152 bytes
 +Template argument size: 465/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.029/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,007 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 105.125 ​     1 -total
 + ​57.00% ​  ​59.917 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​43.29% ​  ​45.514 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​16.40% ​  ​17.244 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​272;&#​7891;​ng_Nai
 + ​16.15% ​  ​16.973 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Bi&​ecirc;​n_H&​ograve;​a
 + ​13.94% ​  ​14.653 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​13.29% ​  ​13.971 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.85%    8.247      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.36%    5.634      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  4.06%    4.265      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815844-0!canonical and timestamp 20181010200135 and revision id 40702931
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3375--hi-p-h-a-bi-n-h-ala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)