User Tools

Site Tools


3373--tr-ng-i-h-c-th-i-b-nhla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3373--tr-ng-i-h-c-th-i-b-nhla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em;​background:​ #​ffffff;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​ffffff;">​Trường Đại học Thái Bình</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên khác</​th><​td>​
 +Trường Đại học Thái Bình (mã trường: DTB)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Thông tin chung</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loại hình</​th><​td>​
 +Trường Đại học</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +1960</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Tổ chức và quản lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hiệu trưởng</​th><​td>​
 +TS. Nguyễn Thị Kim Lý</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hiệu phó</​th><​td>​
 +TS. Trần Thị Hòa</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Thông tin khác</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa chỉ</​th><​td>​
 +Xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Điện thoại</​th><​td>​
 +02273633669 - Fax: (036)3835680</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Website</​th><​td>​
 +http://​www.tbu.edu.vn/</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​p><​b>​Trường Đại học Thái Bình</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​Thai Binh University</​i>​) là một trường đại học đa ngành có thương hiệu lâu đời tại vùng Đồng bằng sông Hồng. Trường được thành lập theo Quyết định số 1555/​QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Trường trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình và được giám sát về đào tạo bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181010231556
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.122 seconds
 +Preprocessor visited node count: 708/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9769/​2097152 bytes
 +Template argument size: 701/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 959/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.033/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.44 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 106.653 ​     1 -total
 + ​57.95% ​  ​61.803 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_tr&#​432;&#​7901;​ng_h&#​7885;​c
 + ​50.49% ​  ​53.852 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​27.06% ​  ​28.860 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​22.61% ​  ​24.114 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.99% ​  ​13.858 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Gi&​aacute;​o_d&#​7909;​c
 + ​10.62% ​  ​11.328 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  9.87%   ​10.530 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.67%    4.980      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.51%    2.679      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​M&#​7909;​c_&#​273;&#​432;&#​7907;​c_ph&​acirc;​n_t&​aacute;​ch_b&#​7857;​ng_d&#​7845;​u_ph&#​7849;​y
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815493-0!canonical and timestamp 20181010231555 and revision id 41388286
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3373--tr-ng-i-h-c-th-i-b-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)