User Tools

Site Tools


3363--nh-th-h-i-gi-o-kocatepela-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3363--nh-th-h-i-gi-o-kocatepela-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​font-size:​90%;​ width:​300px;​ text-align:​left"><​tbody><​tr style="​background-color:​D3D3D3"><​th colspan="​2"​ class="​fn org" style="​font-size:​larger;​ text-align:​center">​Nhà thờ Hồi giáo Kocatepe
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​KocatepeMosque.jpg/​250px-KocatepeMosque.jpg"​ width="​250"​ height="​353"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​KocatepeMosque.jpg/​375px-KocatepeMosque.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​KocatepeMosque.jpg/​500px-KocatepeMosque.jpg 2x" data-file-width="​2501"​ data-file-height="​3534"/>​
 +<​p>​Đền thờ Hồi giáo Kocatepe ở trung tâm Ankara<​br/></​p>​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​ background-color:​D3D3D3">​Thông tin cơ bản
 +</​th></​tr><​tr><​th>​Vị trí
 +</th>
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt="​Thổ Nhĩ Kỳ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​23px-Flag_of_Turkey.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​35px-Flag_of_Turkey.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​45px-Flag_of_Turkey.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/></​span>​ Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ
 +</​td></​tr><​tr class="​note"><​th>​Tỉnh
 +</th>
 +<​td>​Ankara
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Huyện
 +</th>
 +<​td><​span class="​label">​Kocatepe</​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Trạng thái tổ chức
 +</th>
 +<​td>​Đền thờ Hồi giáo
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​ background-color:​D3D3D3">​Mô tả kiến trúc
 +</​th></​tr><​tr class="​note"><​th>​Thể loại kiến trúc
 +</th>
 +<​td>​Mosque
 +</​td></​tr><​tr class="​note"><​th>​Năm hoàn thành
 +</th>
 +<​td>​1987
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​ background-color:​D3D3D3">​Thông số kỹ thuật
 +</​th></​tr><​tr><​th>​Sức chứa
 +</th>
 +<​td>​12,​500
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Chiều dài
 +</th>
 +<​td>​67 m
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Chiều rộng
 +</th>
 +<​td>​64 m
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Chiều cao vòm ngoài
 +</th>
 +<​td>​48.5 m
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Đường kính vòm ngoài
 +</th>
 +<​td>​25.5 m
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Số đỉnh
 +</th>
 +<td>4
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Nhà thờ Hồi giáo Kocatepe</​b>​ là đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Nó được xây dựng giữa năm 1967 và 1987 trong quận Kocatepe trong Kızılay, và kích thước của nó và tình hình nổi bật đã làm cho nó một địa điểm nổi bật có thể được nhìn thấy từ hầu như bất cứ nơi nào ở trung tâm Ankara.
 +Ý tưởng về xây dựng nhà thờ Hồi giáo Kocatepe có từ thập niên 1940. Ngày 08 tháng 12 năm 1944, Ahmet Hamdi Akseki, Phó Chủ tịch Vụ tôn giáo Thổ Nhĩ Kỳ cùng với 72 thành viên sáng lập, thành lập một hội được gọi là "Hội xây dựng một nhà thờ Hồi giáo trong Yenişehir, Ankara"​. Năm 1947, hội này đã kêu gọi các dự án được phác thảo bởi các kiến trúc sư, nhưng không ai trong số các dự án đệ trình được chấp nhận.
 +</​p><​p>​Năm 1956, thông qua những nỗ lực của Adnan Menderes, Thủ tướng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lúc đó, đất đai được giao cho dự án để xây dựng một nhà thờ Hồi giáo ở Ankara, và một yêu cầu đối với các dự án đã được thực hiện một lần nữa vào năm 1957. Thời gian này, 36 dự án được đánh giá, với các dự án chung của Vedat Dalokay và Nejat Tekelioğlu được chọn là một trong những được thực hiện.
 +</p>
  
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181017032627
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.136 seconds
 +Preprocessor visited node count: 793/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14037/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1018/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 933 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 102.043 ​     1 -total
 + ​48.78% ​  ​49.773 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​47.55% ​  ​48.522 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​27.41% ​  ​27.975 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_religious_building
 + ​16.15% ​  ​16.477 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​14.01% ​  ​14.300 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.45%    7.606      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.40%    7.551      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 +  6.93%    7.070      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  5.22%    5.330      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_TUR
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​813306-0!canonical and timestamp 20181017032626 and revision id 41134220
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3363--nh-th-h-i-gi-o-kocatepela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)