User Tools

Site Tools


3359--h-a-anla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3359--h-a-anla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hóa An</​b>​ là một xã thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 +</p>
  
 +<​p>​Xã Hóa An nằm ở hữu ngạn sông Đồng Nai
 +</​p><​p>​Địa giới xã Hóa An:
 +</p>
 +<​p>​Hóa An nằm dọc theo sông Đồng Nai, có chiều dài đường thủy 1500 m và hai trục bộ chính giao thông đường bộ đi qua đường Nguyễn Ái Quốc (quốc lộ 1K cũ) và đường Bùi Hữu Nghĩa (ĐT 760 cũ), là cửa ngõ phía Nam vào thành phố Biên Hòa, tiếp giáp tỉnh Bình Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.
 +</p>
 +
 +<​p>​Xã Hóa An được chia thành 04 ấp như sau:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Ấp Đồng Nai có 14 tổ nhân dân.</​li>​
 +<​li>​Ấp Bình Hóa có 13 tổ nhân dân.</​li>​
 +<​li>​Ấp An Hòa có 12 tổ nhân dân.</​li>​
 +<​li>​Ấp Cầu Hang có 09 tổ nhân dân.</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181017024240
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.162 seconds
 +Preprocessor visited node count: 659/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20792/​2097152 bytes
 +Template argument size: 245/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.38 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 120.862 ​     1 -total
 + ​39.74% ​  ​48.036 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​29.35% ​  ​35.469 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​26.12% ​  ​31.575 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​21.96% ​  ​26.540 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​16.69% ​  ​20.166 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Bi&​ecirc;​n_H&​ograve;​a
 + ​14.55% ​  ​17.586 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.03% ​  ​13.329 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​272;&#​7891;​ng_Nai
 +  9.20%   ​11.120 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.40%    5.321      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815843-0!canonical and timestamp 20181017024240 and revision id 40098219
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3359--h-a-anla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)