User Tools

Site Tools


3352--cosenzala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
3352--cosenzala-gi [2018/12/21 07:47]
thaoit
3352--cosenzala-gi [2018/12/21 07:49] (current)
thaoit
Line 43: Line 43:
 <!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814198-0!canonical and timestamp 20181014182134 and revision id 38113071 <!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814198-0!canonical and timestamp 20181014182134 and revision id 38113071
  ​-->​  ​-->​
-</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ +
-<h1 class="​headline">​C&​ocirc;​ng nghệ s&​oacute;​ng &​acirc;​m thanh đ&​atilde;​ sẵn s&​agrave;​ng để d&​acirc;​n chủ h&​oacute;​a ng&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng nghiệp thanh to&​aacute;​n kỹ thuật số ở Ấn Độ</​h1>​ +
-<div class="​art-deck"><​a href="​http://​knstech.net">​C&​ocirc;​ng nghệ Sound Wave</​a>​ c&​oacute;​ khả năng thực sự ph&​aacute;​ vỡ, tối ưu h&​oacute;​a v&​agrave;​ d&​acirc;​n chủ h&​oacute;​a hệ sinh th&​aacute;​i thanh to&​aacute;​n kỹ thuật số</​div>​ +
-<figure class="​heroimage">​ +
-<div class="​imgcont"><​img class="​lazyload lazyload--handled"​ style="​display:​ block; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto;" src="​https://​assets.entrepreneur.com/​content/​3x2/​2000/​20160718104200-euro-447209-1280.jpeg?​width=700&​amp;​crop=2:​1"​ alt="​C&​ocirc;​ng nghệ s&​oacute;​ng &​acirc;​m thanh đ&​atilde;​ sẵn s&​agrave;​ng để d&​acirc;​n chủ h&​oacute;​a ng&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng nghiệp thanh to&​aacute;​n kỹ thuật số ở Ấn Độ" width="​484"​ height="​242"​ data-src="​https://​assets.entrepreneur.com/​content/​3x2/​2000/​20160718104200-euro-447209-1280.jpeg?​width=700&​amp;​crop=2:​1"​ /> +
-<div class="​credit"​ style="​text-align:​ center;">​T&​iacute;​n dụng h&​igrave;​nh ảnh: Shutterstock</​div>​ +
-</​div>​ +
-</​figure>​ +
-<div class="​author-info ​ ">​ +
-<div class="​block">​ +
-<div class="​socialaccounts">&​Yacute;​ kiến ​​của&​nbsp;​những người đ&​oacute;​ng g&​oacute;​p&​nbsp;<​em>​Doanh nh&​acirc;​n</​em>&​nbsp;​l&​agrave;​ của ri&​ecirc;​ng họ.</​div>​ +
-</​div>​ +
-</​div>​ +
-<div id="​articleAdd"​ class="​art-v2-body">​ +
-<​p>​Bạn đang đọc Doanh nh&​acirc;​n Ấn Độ, một nhượng quyền thương mại quốc tế của Doanh nh&​acirc;​n Truyền th&​ocirc;​ng.</​p>​ +
-<​p>​Trong v&​agrave;​i năm gần đ&​acirc;​y,​ Ấn Độ v&​agrave;​ nền kinh tế của n&​oacute;​ đ&​atilde;​ bị b&​atilde;​o chiếm lĩnh bởi sự x&​acirc;​m nhập mạnh mẽ của điện thoại th&​ocirc;​ng minh.&​nbsp;​Dự kiến ​​300 đến 400 triệu người Ấn Độ sẽ sử dụng điện thoại th&​ocirc;​ng minh v&​agrave;​o cuối năm 2017 v&​agrave;​ 36% trong số tất cả người d&​ugrave;​ng di động Ấn Độ dự kiến ​​sẽ sở hữu điện thoại th&​ocirc;​ng minh v&​agrave;​o năm 2018. Điều n&​agrave;​y v&​agrave;​ sự gia tăng truy cập internet của người Ấn Độ l&​agrave;​ xương sống của ng&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng nghiệp thanh to&​aacute;​n kỹ thuật số đang ph&​aacute;​t triển ở Ấn Độ, nơi đang th&​uacute;​c đẩy sự b&​ugrave;​ng nổ điện thoại th&​ocirc;​ng minh của Ấn Độ v&​agrave;​ dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 10 lần v&​agrave;​o năm 2020 v&​agrave;​ trở th&​agrave;​nh thị trường trị gi&​aacute;​ 500 tỷ USD.&​nbsp;​Tuy nhi&​ecirc;​n,​ c&​oacute;​ những th&​aacute;​ch thức trong hiện tại l&​agrave;​ giai đoạn c&​ocirc;​ng nghệ hiện tại vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt l&​agrave;​ về khả năng tiếp cận đối với những người kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ khả năng sử dụng internet.</​p>​ +
-<​p>​Đến năm 2022, dự kiến ​​gần 450 triệu người Ấn Độ sẽ sở hữu v&​agrave;​ vận h&​agrave;​nh điện thoại th&​ocirc;​ng minh, tăng hơn 125% so với con số sử dụng năm 2015.&​nbsp;​T&​iacute;​nh đến 30&​nbsp;<​sup>​th&​aacute;​ng</​sup>​Th&​aacute;​ng 9 năm 2017, dữ liệu TRAI chỉ ra rằng 1,183 tỷ người Ấn Độ đ&​atilde;​ sử dụng điện thoại di động v&​agrave;​o thời điểm n&​agrave;​y,​ với mật độ điện thoại tổng thể l&​agrave;​ 91,​56%.&​nbsp;​Hiện tại chỉ c&​oacute;​ 300 triệu người Ấn Độ c&​oacute;​ điện thoại th&​ocirc;​ng minh hỗ trợ internet v&​agrave;​ truy cập internet thường xuy&​ecirc;​n,​ r&​otilde;​ r&​agrave;​ng ng&​agrave;​nh thanh to&​aacute;​n kỹ thuật số vẫn kh&​ocirc;​ng thể phục vụ hơn 50% người Ấn Độ, những người kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ quyền truy cập v&​agrave;​o c&​aacute;​c lợi &​iacute;​ch đa dạng của giao dịch kỹ thuật số.&​nbsp;​Như mọi thứ, sự th&​acirc;​m nhập internet ở Ấn Độ chỉ ở mức 31% v&​agrave;​ dự kiến ​​sẽ kh&​ocirc;​ng vượt qua ngưỡng 50% cho đến năm 2021 - ngụ &​yacute;​ rằng hệ sinh th&​aacute;​i thanh to&​aacute;​n kỹ thuật số sẽ tiếp tục kh&​ocirc;​ng thể tiếp cận với gần 600 triệu người Ấn Độ cho đến năm 2021.</​p>​ +
-<div id="​apor8ail8k"​ class="​banner-ad adbox adbox--called offset offset-left adbox--handled"​ data-key="​a2ad"​ data-google-query-id="​CMOehoKysN8CFVRHKwodGg0NDw">​ +
-<div id="​google_ads_iframe_/​6280/​Entrepreneur-in/​article_4__container__">​Để hệ sinh th&​aacute;​i thanh to&​aacute;​n kỹ thuật số hoạt động trơn tru v&​agrave;​ gi&​uacute;​p Ấn Độ chuyển sang nền kinh tế kỹ thuật số ho&​agrave;​n chỉnh, hơn 600 triệu người Ấn Độ phải được cung cấp một cơ chế sử dụng thanh to&​aacute;​n kỹ thuật số m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng cần điện thoại th&​ocirc;​ng minh - v&​agrave;​ đ&​acirc;​y l&​agrave;​ nơi c&​ocirc;​ng nghệ Sound Wave ra đời.</​div>​ +
-</​div>​ +
-<​p><​strong>​C&​ocirc;​ng nghệ 'Sound Wave' l&​agrave;​ g&​igrave;?</​strong></​p>​ +
-<​p>​Hiện tại, ng&​agrave;​nh thanh to&​aacute;​n kỹ thuật số phụ thuộc gần như ho&​agrave;​n to&​agrave;​n v&​agrave;​o cả kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng v&​agrave;​ nh&​agrave;​ cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ c&​oacute;​ quyền truy cập internet để giao dịch được ho&​agrave;​n th&​agrave;​nh,​ v&​igrave;​ internet được sử dụng l&​agrave;​m phương tiện truyền th&​ocirc;​ng ch&​iacute;​nh.&​nbsp;​C&​aacute;​c phương tiện giao tiếp kh&​aacute;​c giữa c&​aacute;​c thiết bị - như Giao tiếp trường gần (NFC) - tồn tại, nhưng l&​agrave;​ một khoản đầu tư đắt đỏ để c&​aacute;​c nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ chấp nhận v&​agrave;​ hầu hết c&​aacute;​c điện thoại di động hoạt động ở Ấn Độ ng&​agrave;​y nay kh&​ocirc;​ng được bật NFC.&​nbsp;​Tuy nhi&​ecirc;​n,​ tất cả c&​aacute;​c điện thoại di động đang được b&​aacute;​n v&​agrave;​ sử dụng ở Ấn Độ ng&​agrave;​y nay được thiết kế để c&​oacute;​ thể nhận v&​agrave;​ tạo &​acirc;​m thanh.&​nbsp;​C&​ocirc;​ng nghệ Sound Wave tận dụng khả năng n&​agrave;​y của tất cả c&​aacute;​c thiết bị điện thoại di động để cung cấp phương tiện li&​ecirc;​n lạc thay thế giữa người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng v&​agrave;​ nh&​agrave;​ cung cấp sản phẩm / dịch vụ tại Điểm b&​aacute;​n h&​agrave;​ng (POS).</​p>​ +
-<​p>​Trong c&​ocirc;​ng nghệ SoundWave, <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​thiết bị thanh to&​aacute;​n</​a>​ của người b&​aacute;​n tạo ra một s&​oacute;​ng &​acirc;​m thanh chứa dữ liệu được bảo mật v&​agrave;​ m&​atilde;​ h&​oacute;​a,​ điện thoại của kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng c&​oacute;​ thể nhận v&​agrave;​ dịch th&​agrave;​nh t&​iacute;​n hiệu tương tự v&​agrave;​ c&​oacute;​ thể phản hồi để x&​aacute;​c thực v&​agrave;​ ho&​agrave;​n tất giao dịch.&​nbsp;​Điều n&​agrave;​y c&​oacute;​ nghĩa l&​agrave;​ g&​igrave;​ đối với người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng v&​agrave;​ nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ sẽ l&​agrave;​ một giao dịch tức thời, thuận tiện v&​agrave;​ liền mạch.&​nbsp;​V&​igrave;​ phần cứng cơ bản cần thiết cho việc tạo v&​agrave;​ nhận &​acirc;​m thanh đ&​atilde;​ tồn tại trong điện thoại di động, n&​ecirc;​n c&​aacute;​c r&​agrave;​o cản phần cứng th&​ocirc;​ng thường đối với việc &​aacute;​p dụng c&​ocirc;​ng nghệ kh&​ocirc;​ng tồn tại.</​p>​ +
-<​p><​strong>​L&​agrave;​m thế n&​agrave;​o s&​oacute;​ng &​acirc;​m thanh l&​agrave;​ giải ph&​aacute;​p tốt nhất</​strong></​p>​ +
-<​p>​To&​agrave;​n bộ hệ sinh th&​aacute;​i thanh to&​aacute;​n giao dịch v&​agrave;​ kỹ thuật số c&​oacute;​ thể được chuyển đổi th&​agrave;​nh cho ph&​eacute;​p truy cập kh&​ocirc;​ng chỉ đối với những người Ấn Độ bằng điện thoại th&​ocirc;​ng minh, m&​agrave;​ c&​ograve;​n cho h&​agrave;​ng tỷ người Ấn Độ c&​oacute;​ điện thoại di động.&​nbsp;​Việc &​aacute;​p dụng c&​ocirc;​ng nghệ Sound Wave sẽ l&​agrave;​ chất x&​uacute;​c t&​aacute;​c tăng trưởng cho ph&​eacute;​p th&​acirc;​m nhập thanh to&​aacute;​n kỹ thuật số nhanh hơn v&​agrave;​ thuận tiện hơn, tạo ra một hệ sinh th&​aacute;​i lớn hơn v&​agrave;​ to&​agrave;​n diện hơn, phục vụ cho c&​aacute;​c phần xa hơn của nền kinh tế Ấn Độ với sự thuận tiện như nhau.&​nbsp;​Hơn nữa, chi ph&​iacute;​ &​aacute;​p dụng thấp cho c&​aacute;​c thương nh&​acirc;​n sẽ tạo ra một thị trường sản phẩm ho&​agrave;​n hảo ph&​ugrave;​ hợp cho việc &​aacute;​p dụng đại tr&​agrave;​ ở Ấn Độ - từ c&​aacute;​c chuỗi b&​aacute;​n lẻ rộng lớn, c&​oacute;​ tổ chức đến c&​aacute;​c thương nh&​acirc;​n độc lập quy m&​ocirc;​ nhỏ - cho ph&​eacute;​p c&​acirc;​n bằng cơ hội ở cả người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng v&​agrave;​ thương gia cuối.&​nbsp;​Đối với kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng,​ n&​oacute;​ sẽ cung cấp một phương thức thanh to&​aacute;​n đơn giản v&​agrave;​ thuận tiện hơn,</​p>​ +
-<​p><​strong>​C&​aacute;​c ứng dụng của c&​ocirc;​ng nghệ Sound Wave</​strong></​p>​ +
-<​p>​Khung ch&​iacute;​nh s&​aacute;​ch t&​iacute;​ch cực ngay sau khi xuất hiện để tạo điều kiện thanh to&​aacute;​n kỹ thuật số đ&​atilde;​ tạo ra c&​aacute;​c hệ thống c&​ocirc;​ng nghệ quan trọng như Giao diện thanh to&​aacute;​n hợp nhất (UPI) v&​agrave;​ Ấn Độ Stack, th&​uacute;​c đẩy sự th&​acirc;​m nhập s&​acirc;​u sắc của s&​aacute;​ng kiến ​​Aadhaar.&​nbsp;​Với sự phổ biến cơ bản của điện thoại di động ở Ấn Độ, c&​ocirc;​ng nghệ Sound Wave c&​oacute;​ thể c&​aacute;​ch mạng h&​oacute;​a c&​aacute;​ch người Ấn Độ giao dịch giữa c&​aacute;​c đồng nghiệp của họ hoặc với tư c&​aacute;​ch l&​agrave;​ người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng với thương nh&​acirc;​n.&​nbsp;​Bất kể chế độ hoặc phương tiện m&​agrave;​ thương nh&​acirc;​n v&​agrave;​ kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng đang li&​ecirc;​n lạc, sự gần gũi l&​agrave;​ ch&​igrave;​a kh&​oacute;​a - miễn l&​agrave;​ POS được trang bị để nhận thanh to&​aacute;​n hỗ trợ Sound Wave, mọi người sẽ c&​oacute;​ thể giao dịch thuận tiện.&​nbsp;​Cho d&​ugrave;​ bạn đang mua sản phẩm tại một nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ hoặc muốn gửi một số tiền cho bạn b&​egrave;,​ S&​oacute;​ng &​acirc;​m thanh sẽ gi&​uacute;​p qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh n&​agrave;​y trở n&​ecirc;​n liền mạch v&​agrave;​ thuận tiện,</​p>​ +
-<​p>​C&​ocirc;​ng nghệ Sound Wave cung cấp một sự pha trộn ho&​agrave;​n hảo của c&​ocirc;​ng nghệ, khả năng tiếp cận v&​agrave;​ sự tiện lợi cung cấp loại giải ph&​aacute;​p giải quyết vấn đề tập trung v&​agrave;​o kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng,​ c&​oacute;​ thể thực sự ph&​aacute;​ vỡ, tối ưu h&​oacute;​a v&​agrave;​ d&​acirc;​n chủ h&​oacute;​a hệ sinh th&​aacute;​i thanh to&​aacute;​n kỹ thuật số.&​nbsp;​C&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty như ToneTag đang c&​aacute;​ch mạng h&​oacute;​a kh&​ocirc;​ng gian n&​agrave;​y,​ cung cấp việc &​aacute;​p dụng c&​ocirc;​ng nghệ Sound Wave cho c&​aacute;​c thương nh&​acirc;​n v&​agrave;​ người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng với chi ph&​iacute;​ cực kỳ thấp, với lợi &​iacute;​ch lớn về khả năng tiếp cận kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng,​ tiện lợi v&​agrave;​ bảo mật thanh to&​aacute;​n.&​nbsp;​Trong khi thanh to&​aacute;​n kỹ thuật số được dự kiến ​​đ&​oacute;​ng g&​oacute;​p 15% v&​agrave;​o GDP của Ấn Độ v&​agrave;​o năm 2020 trong kịch bản hiện tại, <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​c&​ocirc;​ng nghệ ToneTag</​a>​ v&​agrave;​ Sound Wave đang gia tăng phạm vi của thị trường định hướng c&​ocirc;​ng nghệ n&​agrave;​y v&​agrave;​ tăng tiềm năng lớn.</​p>​ +
-</​div>​+
 </​HTML>​ </​HTML>​
3352--cosenzala-gi.txt · Last modified: 2018/12/21 07:49 by thaoit