User Tools

Site Tools


3350--joinvillela-gi

Joinville là một thành phố Brasil. Thành phố Joinville thuộc bang Santa Catarina. Dân số theo điều tra năm 2010 của Viện Địa lý và Thống kê Brasil là 497.331 người. Đây là thành phố đông dân thứ 41 của Brasil.

Bản mẫu:Bang Santa Catarina

3350--joinvillela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)