User Tools

Site Tools


3346--arxanla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3346--arxanla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Arxan<​br/>​阿尔山市<​br/>​A Nhĩ Sơn thị</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Thành phố cấp huyện  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Hình nền trời của Arxan 阿尔山市 A Nhĩ Sơn thị" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Arxan.jpg/​250px-Arxan.jpg"​ width="​250"​ height="​297"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Arxan.jpg/​375px-Arxan.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Arxan.jpg/​500px-Arxan.jpg 2x" data-file-width="​2736"​ data-file-height="​3248"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr class="​mw-empty-elt"/></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​ChinaHingganArxan.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​ChinaHingganArxan.png/​250px-ChinaHingganArxan.png"​ width="​250"​ height="​256"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​ChinaHingganArxan.png/​375px-ChinaHingganArxan.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​ChinaHingganArxan.png/​500px-ChinaHingganArxan.png 2x" data-file-width="​598"​ data-file-height="​612"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Arxan 阿尔山市 A Nhĩ Sơn thị trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​23.795%;​left:​83.316%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Arxan 阿尔山市 A Nhĩ Sơn thị" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Arxan 阿尔山市 A Nhĩ Sơn thị" width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​right">​Arxan<​br/>​阿尔山市<​br/>​A Nhĩ Sơn thị</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Trung Quốc</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Khu tự trị</​th><​td>​
 +Nội Mông Cổ</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Minh</​th><​td>​
 +Hưng An</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +7.409 km<​sup>​2</​sup>​ (2,​861 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +50,000 (2.006)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +6.7/​km<​sup>​2</​sup>​ (17/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +Giờ chuẩn Trung Quốc (UTC+8)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​137800 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Arxan</​b>​ (tiếng Mông Cổ: Arxan hot, <​i>​thành phố màu xuân</​i>;​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​阿尔山市</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Ā'​ěrshān Shì</​span></​i>,​ Hán Việt:<​b>​A Nhĩ Sơn</​b>​ thị) là một thành phố cấp huyện của minh Hưng An, khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nhai đạo</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Trấn</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Liên kết ngoài</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +<​h3><​span id="​Nhai_.C4.91.E1.BA.A1o"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhai_đạo">​Nhai đạo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Lâm Hải (林海街道)</​li>​
 +<​li>​Tân Thành (新城街道)</​li>​
 +<​li>​Ôn Tuyền (温泉街道)</​li></​ul><​h3><​span id="​Tr.E1.BA.A5n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trấn">​Trấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Y Nhĩ Thí (伊尔施镇)</​li>​
 +<​li>​Thiên Trì (天池镇)</​li>​
 +<​li>​Bạch Lang (白狼镇)</​li>​
 +<​li>​Ngũ Xá Câu (五岔沟镇)</​li>​
 +<​li>​Minh Thủy (明水镇)</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​ul><​li>​Trang thông tin chính thức <b style="​font-size:​ 0.95em; color:#​555;">​(tiếng Trung)</​b></​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Minh Hưng An, khu tự trị Nội Mông Cổ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thành phố cấp huyện (2)</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ulan Hot • Arxan</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​5"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​div style="​padding-top:​ 5px; padding-right:​ 20px;"><​div class="​floatright"><​img alt="​Hưng An" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​Location_of_Xing%27an_League_within_Inner_Mongolia_%28China%29.png/​80px-Location_of_Xing%27an_League_within_Inner_Mongolia_%28China%29.png"​ width="​80"​ height="​62"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​Location_of_Xing%27an_League_within_Inner_Mongolia_%28China%29.png/​120px-Location_of_Xing%27an_League_within_Inner_Mongolia_%28China%29.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​Location_of_Xing%27an_League_within_Inner_Mongolia_%28China%29.png/​160px-Location_of_Xing%27an_League_within_Inner_Mongolia_%28China%29.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​620"/></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Huyện (1)</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Đột Tuyền</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỳ (3)</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Jalaid • Hữu dực tiền kỳ Horqin • Hữu dực trung kỳ Horqin</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Xem thêm: Danh sách các đơn vị cấp huyện của Nội Mông Cổ</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​30px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​60px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ đơn vị hành chính Trung Quốc này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​47°10′40″B</​span>​ <span class="​longitude">​119°56′38″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​47,​1777°B 119,​944°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​47.1777;​ 119.944</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1338
 +Cached time: 20181029213857
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.340 seconds
 +Real time usage: 0.416 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2885/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 32030/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2304/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.091/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.34 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 366.060 ​     1 -total
 + ​87.06% ​ 318.693 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​64.79% ​ 237.185 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.40%   ​34.416 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  8.07%   ​29.551 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.37%   ​26.964 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.91%   ​25.280 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  5.31%   ​19.430 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +  3.38%   ​12.390 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Trung_Qu&#​7889;​c
 +  3.22%   ​11.770 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​432;​ng_An
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​812953-0!canonical and timestamp 20181029213857 and revision id 24029287
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
3346--arxanla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)