User Tools

Site Tools


3345--vranjela-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3345--vranjela-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Vranje</​b> ​ (tiếng Serbia:) là một thành phố Serbia. Thành phố Vranje có diện tích  km², dân số là 55.052 người ​ (theo điều tra dân số Serbia năm 2002) còn dân số cả khu tự quản là người. ​ Đây là thủ phủ hành chính của quận
 +</p>
  
 +<table class="​wikitable collapsible"​ style="​width:​90%;​ text-align:​center;​ font-size:​90%;​ line-height:​ 1.1em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​Dữ liệu khí hậu của Vranje (1981–2010,​ cực độ 1961–2010)
 +</​th></​tr><​tr><​th>​Tháng
 +</th>
 +<th>1
 +</th>
 +<th>2
 +</th>
 +<th>3
 +</th>
 +<th>4
 +</th>
 +<th>5
 +</th>
 +<th>6
 +</th>
 +<th>7
 +</th>
 +<th>8
 +</th>
 +<th>9
 +</th>
 +<​th>​10
 +</th>
 +<​th>​11
 +</th>
 +<​th>​12
 +</th>
 +<th style="​border-left-width:​medium">​Năm
 +</​th></​tr><​tr><​th height="​16">​Cao kỉ lục °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FFA246;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​17.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8308;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​22.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6800;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​26.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF4400;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​31.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF3800;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​33.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF1800;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​37.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​FD0000;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​41.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF0D00;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​39.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF2800;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​35.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF4B00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​30.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6A00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​26.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF9D3B;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​18.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​FD0000;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​41,​6
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Trung bình cao °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​FDFDFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​4.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFEFDF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​6.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFC994;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​12.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFA64E;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​17.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8206;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​22.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF6A00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​26.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF5800;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​28.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF5500;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​29.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF7700;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​24.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF9F3F;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​18.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFD3A8;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​10.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFFAF6;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​5.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFA851;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​17,​1
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Trung bình ngày, °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​E6E6FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−0.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​F0F0FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFF1E4;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​6.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFD0A2;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​11.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFAF60;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​16.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF9730;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​19.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8913;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​21.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FF8913;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​21.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFA954;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​16.9
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFCC9A;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​11.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFF6EE;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​5.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​EDEDFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFD1A3;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​11,​1
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Trung bình thấp, °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​D3D3FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−3.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​D8D8FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−2.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​ECECFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFFBF8;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​5.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFDDBB;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​9.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFC78F;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​12.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFBC7A;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​14.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFBC7A;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​14.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFD6AF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​10.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFF3E7;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​6.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​EEEEFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​1.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​DBDBFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−2.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFF8F1;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​5,​5
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Thấp kỉ lục, °C (°F)
 +</th>
 +<td style="​background:#​5F5FFF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−25
 +</td>
 +<td style="​background:#​7070FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−22
 +</td>
 +<td style="​background:#​A0A0FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−13
 +</td>
 +<td style="​background:#​C3C3FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−6.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​E6E6FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​0.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​F3F3FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​2.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFFBF8;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​5.0
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFFFFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​4.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​D9D9FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−2.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​C1C1FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−7
 +</td>
 +<td style="​background:#​A2A2FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−12.6
 +</td>
 +<td style="​background:#​8585FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​−18
 +</td>
 +<td style="​background:#​5F5FFF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​−25
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16">​Giáng thủy mm (inch)
 +</th>
 +<td style="​background:#​B2FFB2;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​35.4<​br/>​(1.394)
 +</td>
 +<td style="​background:#​B2FFB2;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​38.3<​br/>​(1.508)
 +</td>
 +<td style="​background:#​B2FFB2;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​38.2<​br/>​(1.504)
 +</td>
 +<td style="​background:#​9FFF9F;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​52.0<​br/>​(2.047)
 +</td>
 +<td style="​background:#​9FFF9F;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​56.3<​br/>​(2.217)
 +</td>
 +<td style="​background:#​8BFF8B;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​63.2<​br/>​(2.488)
 +</td>
 +<td style="​background:#​B2FFB2;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​44.7<​br/>​(1.76)
 +</td>
 +<td style="​background:#​B2FFB2;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​43.2<​br/>​(1.701)
 +</td>
 +<td style="​background:#​9FFF9F;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​46.7<​br/>​(1.839)
 +</td>
 +<td style="​background:#​9FFF9F;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​52.4<​br/>​(2.063)
 +</td>
 +<td style="​background:#​9FFF9F;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​57.4<​br/>​(2.26)
 +</td>
 +<td style="​background:#​9FFF9F;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​50.5<​br/>​(1.988)
 +</td>
 +<td style="​background:#​9FFF9F;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​578,​3<​br/>​(22,​768)
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16"​ style="​font-size:​90%">​% độ ẩm
 +</th>
 +<td style="​background:#​0000C8;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​81
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000DF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​75
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000FD;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​67
 +</td>
 +<td style="​background:#​0A0AFF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​64
 +</td>
 +<td style="​background:#​0606FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​65
 +</td>
 +<td style="​background:#​0606FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​65
 +</td>
 +<td style="​background:#​1515FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​61
 +</td>
 +<td style="​background:#​1919FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​60
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000FD;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​67
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000E6;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​73
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000CF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​79
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000C0;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​83
 +</td>
 +<td style="​background:#​0000F2;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​70
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16"​ style="​font-size:​90%">​Số ngày giáng thủy <abbr class="​abbr"​ title="​trung bình">​TB</​abbr>​ <​span><​span class="​nowrap">​(≥ 0.1 mm)</​span>​
 +</​span></​th>​
 +<td style="​background:#​6A6AFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​12
 +</td>
 +<td style="​background:#​5C5CFF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​12
 +</td>
 +<td style="​background:#​6A6AFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​12
 +</td>
 +<td style="​background:#​6666FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​12
 +</td>
 +<td style="​background:#​5E5EFF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​13
 +</td>
 +<td style="​background:#​7F7FFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​10
 +</td>
 +<td style="​background:#​9C9CFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​8
 +</td>
 +<td style="​background:#​A8A8FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​7
 +</td>
 +<td style="​background:#​8C8CFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​9
 +</td>
 +<td style="​background:#​8F8FFF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​9
 +</td>
 +<td style="​background:#​6666FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​12
 +</td>
 +<td style="​background:#​5252FF;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​14
 +</td>
 +<td style="​background:#​7575FF;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​131
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​16"​ style="​font-size:​90%">​Số giờ nắng trung bình hàng tháng
 +</th>
 +<td style="​background:#​868686;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​73.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​B1B17C;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​100.7
 +</td>
 +<td style="​background:#​C4C40A;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​151.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​D2D200;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​176.2
 +</td>
 +<td style="​background:#​DEDE00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​230.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​EAEA02;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​274.3
 +</td>
 +<td style="​background:#​F2F214;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​316.1
 +</td>
 +<td style="​background:#​EDED08;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​294.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​DBDB00;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​209.8
 +</td>
 +<td style="​background:#​C5C504;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​153.4
 +</td>
 +<td style="​background:#​A5A5A5;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​87.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​656565;​color:#​FFFFFF;​ font-size:​85%;​text-align:​center;">​55.5
 +</td>
 +<td style="​background:#​D1D100;​color:#​000000;​ font-size:​85%;​text-align:​center;​ border-left-width:​medium">​2.123,​9
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​85%"><​i>​Nguồn:​ Republic Hydrometeorological Service of Serbia<​sup id="​cite_ref-RHSS_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​i>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​center><​br clear="​right"/></​center>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181011112859
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.880 seconds
 +Real time usage: 0.944 seconds
 +Preprocessor visited node count: 22626/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 167359/​2097152 bytes
 +Template argument size: 24705/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1413/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.288/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.65 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 862.719 ​     1 -total
 + ​90.33% ​ 779.252 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box
 + ​52.29% ​ 451.115 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​line
 + ​42.67% ​ 368.164 ​   312 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hexadecimal
 + ​33.01% ​ 284.771 ​    65 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​colt
 + ​14.82% ​ 127.870 ​    65 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​CtoF
 + ​13.55% ​ 116.906 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​oneline/​date
 + ​13.45% ​ 116.010 ​    65 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  6.73%   ​58.071 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​oneline
 +  6.28%   ​54.218 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Weather_box/​cols
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​812770-0!canonical and timestamp 20181011112858 and revision id 36495446
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3345--vranjela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)