User Tools

Site Tools


3343--khu-hillingdon-c-a-lu-n-nla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3343--khu-hillingdon-c-a-lu-n-nla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Khu Hillingdon của Luân Đôn</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Khu tự quản Luân Đôn  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Civic Centre, Uxbridge - geograph.org.uk - 189483.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Civic_Centre%2C_Uxbridge_-_geograph.org.uk_-_189483.jpg/​250px-Civic_Centre%2C_Uxbridge_-_geograph.org.uk_-_189483.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Civic_Centre%2C_Uxbridge_-_geograph.org.uk_-_189483.jpg/​375px-Civic_Centre%2C_Uxbridge_-_geograph.org.uk_-_189483.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Civic_Centre%2C_Uxbridge_-_geograph.org.uk_-_189483.jpg/​500px-Civic_Centre%2C_Uxbridge_-_geograph.org.uk_-_189483.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Hillingdon trong Đại Luân Đôn" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​LondonHillingdon.png/​150px-LondonHillingdon.png"​ width="​150"​ height="​116"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​8/​89/​LondonHillingdon.png 1.5x" data-file-width="​200"​ data-file-height="​155"/><​br/><​small>​Hillingdon trong Đại Luân Đôn</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Khu Hillingdon của Luân Đôn trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​21.389%;​left:​49.875%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Khu Hillingdon của Luân Đôn" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Khu Hillingdon của Luân Đôn" width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Khu Hillingdon của Luân Đôn</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia có chủ quyền</​th><​td>​
 +Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Quốc gia lập hiến</​th><​td>​
 +Anh</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Hạt nghi lễ</​th><​td>​
 +Đại Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tư cách</​th><​td>​
 +Khu tự quản Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tổng hành dinh</​th><​td>​
 +Trung tâm Hành chính,<​br/>​Uxbridge</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Sáp nhập</​th><​td>​
 +1 tháng 4, 1965</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Kiểu</​th><​td>​
 +Hội đồng hạt Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thành phần</​th><​td class="​agent">​
 +Hillingdon Hội đồng hạt Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Người đứng đầu</​th><​td>​
 +Người đứng đầu (Cllr Raymond Puddifoot)<​sup id="​cite_ref-Leader_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (Bảo thủ)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thị trưởng</​th><​td>​
 +Cllr Mary O'​Connor<​sup id="​cite_ref-Mayor_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • MPs</​th><​td>​
 +Nick Hurd<​br/>​John McDonnell<​br/>​John Randall</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Hội đồng Luân Đôn</​th><​td>​
 +Richard Barnes thành viên hội đồng lập pháp Ealing và Hillingdon</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Quốc hội Liên minh châu Âu</​th><​td>​
 +Luân Đôn</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +4,​470 mi<​sup>​2</​sup>​ (115,​70 km<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Thứ hạng diện tích</​th><​td>​
 +203rd (of 326)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2008)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +253,​200</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thứ hạng</​th><​td>​
 +Bản mẫu:​EnglishDistrictRank (of 326)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +57/​mi<​sup>​2</​sup>​ (22/​km<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Sắc tộc<​sup id="​cite_ref-EthnicEstimatesFor2005_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup><​span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +67.9% người Anh da trắng<​br/>​2.5% người Ireland da trắng<​br/>​4.8% người da trắng khác<​br/>​0.7% người Caribe da trắng và đen<​br/>​0.4% người châu Phi da trắng và đen<​br/>​0.9% người da trắng và châu Á<​br/>​0.7% người lai khác<​br/>​10.0% người Ấn Độ<​br/>​1.8% người Pakistani<​br/>​0.7% người Bangladesh<​br/>​2.3% người châu Á khác<​br/>​1.5% người Caribe da đen<​br/>​3.1% người châu Phi da đen<​br/>​0.3% người da đen khác<​br/>​1.1% người Hoa<​br/>​1.4% khác</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mã ONS<span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +00AS</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +GMT (UTC0)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +BST (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​HA,​ UB, TW</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã điện thoại</​th><​td>​
 +01895, 01923, 020</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã ISO 3166</​th><​td class="​nickname">​
 +GB-HIL <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thành phố kết nghĩa</​th><​td>​
 +Schleswig, Schleswig-Holstein,​ Emden <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Lực lượng cảnh sát</​th><​td>​
 +Cảnh sát Thủ đô</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +<span class="​url">​www<​wbr/>​.hillingdon<​wbr/>​.gov<​wbr/>​.uk</​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Khu Hillingdon của Luân Đôn</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​London Borough of Hillingdon</​i>​) là một khu tự quản Luân Đôn nằm ở phía tây Đại Luân Đôn, Anh. Dân số theo thống kê năm 2001 là 243.006 người.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Ngày nay, Hillingdon là nơi có sân bay Heathrow và Đại học Brunel, là khu tự quản Luân Đôn lớn thứ hai trong 32 khu tự quản.
 +</​p><​p>​Hội đồng Hillingdon quản lý khu vực này, với trụ sở đặt tại Trung tâm Hành chính tại Uxbridge. Do mục đích quản lý, khu tự quản được chia làm hai phần Bắc và Nam Hillingdon, với các cụm công nghiệp nằm về phía nam và những khu vực ngoại ô nằm về phía bắc.
 +</​p><​p>​Khu tự quản vẫn còn hơn 200 khoảng diện tích không gian xanh, tổng cộng vào khoảng 1.800 mẫu Anh (730 ha).<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ và đây là một trong những khu vực mật độ cư dân thấp nhất trong các khu tự quản Luân Đôn, do đó có những vùng rộng lớn không gian xanh.<​sup id="​cite_ref-Hillingdon_profile_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0e/​WatersideBAHQLondon.jpg/​220px-WatersideBAHQLondon.jpg"​ width="​220"​ height="​293"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0e/​WatersideBAHQLondon.jpg/​330px-WatersideBAHQLondon.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0e/​WatersideBAHQLondon.jpg/​440px-WatersideBAHQLondon.jpg 2x" data-file-width="​2370"​ data-file-height="​3160"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Civic_Centre%2C_Uxbridge_-_geograph.org.uk_-_189483.jpg/​220px-Civic_Centre%2C_Uxbridge_-_geograph.org.uk_-_189483.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Civic_Centre%2C_Uxbridge_-_geograph.org.uk_-_189483.jpg/​330px-Civic_Centre%2C_Uxbridge_-_geograph.org.uk_-_189483.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​Civic_Centre%2C_Uxbridge_-_geograph.org.uk_-_189483.jpg/​440px-Civic_Centre%2C_Uxbridge_-_geograph.org.uk_-_189483.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/> ​ </​div></​div>​
  
 +
 +
 +<​dl><​dt>​Đoạn phim</​dt></​dl>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​51°30′B</​span>​ <span class="​longitude">​0°27′T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​51,​5°B 0,​45°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​51.500;​ -0.450</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181012082015
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.496 seconds
 +Real time usage: 0.622 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4750/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 71002/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8025/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5986/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.165/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.99 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 509.640 ​     1 -total
 + ​73.63% ​ 375.259 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_London_Borough
 + ​72.27% ​ 368.292 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​57.89% ​ 295.012 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.15% ​  ​51.753 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.88%   ​40.153 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.01%   ​30.615 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  5.12%   ​26.114 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.77%   ​24.294 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​impus
 +  4.45%   ​22.681 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​816082-0!canonical and timestamp 20181012082014 and revision id 23897652
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3343--khu-hillingdon-c-a-lu-n-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)