User Tools

Site Tools


3342--t-n-h-a-bi-n-h-ala-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3342--t-n-h-a-bi-n-h-ala-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Tân Hòa.</​div>​
 +<​p><​b>​Tân Hòa</​b>​ là phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Phường Tân Hòa là phường nằm phía đông thành phố Biên Hòa trên Quốc lộ 1A có giới hạn như sau:
 +</​p><​p>​Phía Bắc giáp huyện Trảng Bom.
 +</​p><​p>​Phía Nam giáp phường Long Bình.
 +</​p><​p>​Phía Đông giáp huyện Trảng Bom.
 +</​p><​p>​Phía Tây giáp phường Tân Biên.
 +</p>
 +
 +<​p>​Tổng diện tích tự nhiên toàn phường: 401,5ha. Trong đó:
 +</​p><​p>​-Đất lâm nghiệp của Lâm trường Biên Hòa 24,4ha.
 +</​p><​p>​-Diện tích quy hoạch: 401,5-24,5 = 377ha.
 +</p>
 +
 +<​p>​Phường Tân Hòa được chia thành 12 khu phố.
 +</​p><​p>​- Khu phố 1 có 17 tổ.
 +</​p><​p>​- Khu phố 2 có 9 tổ.
 +</​p><​p>​- Khu phố 3 có 10 tổ.
 +</​p><​p>​- Khu phố 4 có 24 tổ.
 +</​p><​p>​- Khu phố 4A có 15 tổ.
 +</​p><​p>​- Khu phố 5 có 7 tổ.
 +</​p><​p>​- Khu phố 6 có 12 tổ.
 +</​p><​p>​- Khu phố 7 có 11 tổ.
 +</​p><​p>​- Khu phố 8 có 10 tổ.
 +</​p><​p>​- Khu phố 9 có 15 tổ.
 +</​p><​p>​- Khu phố 10 có 9 tổ.
 +</​p><​p>​- Khu phố 11 có 11 tổ.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181017030640
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.176 seconds
 +Preprocessor visited node count: 742/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 26072/​2097152 bytes
 +Template argument size: 458/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.040/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.4 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 131.111 ​     1 -total
 + ​36.24% ​  ​47.521 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​27.15% ​  ​35.603 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​25.98% ​  ​34.063 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​21.41% ​  ​28.072 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​13.93% ​  ​18.267 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Bi&​ecirc;​n_H&​ograve;​a
 + ​12.01% ​  ​15.743 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​272;&#​7891;​ng_Nai
 + ​11.65% ​  ​15.276 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  9.08%   ​11.911 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.04%    6.609      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thi&#​7871;​u_ngu&#​7891;​n_tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815842-0!canonical and timestamp 20181017030640 and revision id 40095402
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3342--t-n-h-a-bi-n-h-ala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)