User Tools

Site Tools


3340--tr-n-valmyla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3340--tr-n-valmyla-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Trận Valmy</​b>,​ diễn ra ngày 20 tháng 9 năm 1792, là một trận đánh trong cuộc chiến tranh Cách mạng Pháp. Cuộc chiến diễn ra giữa quân Pháp do Charles François Dumouriez chỉ huy và liên quân Phổ - Áo do Karl Wihelm Ferdinand chỉ huy. Quân Pháp đông hơn đã giành lợi thế trong trận chiến này, làm nên đại thắng đầu tiên của Cách mạng Pháp và cũng là thắng lợi đầu tiên của "Quân đội Nhân dân" trong lịch sử, thể hiện sức mạnh của một đội quân kiểu mới<​sup id="​cite_ref-spencertucker260_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-theororopp_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Quân Pháp do Kellerman chỉ huy chọn Valmy là cứ điểm vững mạnh dễ bề phòng thủ. Hai bên nã pháo chẳng ai thắng ai thua trong trận đấu pháo lớn nhất trong lịch sử châu Âu đến thời điểm đó.<​sup id="​cite_ref-theororopp_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-rothenberg33_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Quân Phổ đã tiến công bất thành do sĩ khí kém cỏi, không thể nào tiêu diệt lực lượng Bộ binh tình nguyện Pháp và do đó họ phải dừng chân.<​sup id="​cite_ref-spencertucker260_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-mackenzie41_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Brunswick không dám đối đầu với quân Pháp đông hơn dù nhiều binh sĩ Pháp vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu<​sup id="​cite_ref-theororopp_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Tổn thất của hai bên đều ít ỏi. Trận đánh này bất phân thắng bại về mặt chiến thuật, do đó xem ra nó chẳng mấy nổi bật.<​sup id="​cite_ref-synedy79_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Tuy thế, về mặt chiến lược, nó là một trong những trận đánh quyết định nhất trong lịch sử thế giới,<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ và là một chiến thắng to lớn của Cách mạng Pháp: trận đánh này đã đập tan mọi hy vọng của Liên minh thứ nhất về việc tiêu diệt cao trào Cách mạng Pháp.<​sup id="​cite_ref-spencertucker260_1-4"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Do đó, trận chiến Valmy được Đại thi hào Goethe (người Đức) coi là sự kiện mở ra một trang sử mới cho lịch sử nhân loại.<​sup id="​cite_ref-synedy79_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​Trận đánh này góp phần chấm dứt thời kỳ của các cuộc chiến tranh triều đại và mở ra thời đại của các cuộc chiến tranh dân tộc.<​sup id="​cite_ref-spencertucker260_1-5"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Do thiếu tiếp tế và bệnh dịch trong quân ngũ, Brunswick rút về Đức.<​sup id="​cite_ref-rothenberg33_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Nước Pháp Cách mạng sau thắng lợi này đã chuyển sang thế chủ động và đánh bại quân Áo ở trận Jemappes.<​sup id="​cite_ref-spencertucker260_1-6"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-spencertucker260-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​đ</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Spencer Tucker, <​i>​Battles That Changed History: An Encyclopedia of World Conflict</​i>,​ các trang 260-261.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-mackenzie41-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​S. P. Mackenzie, <​i>​Revolutionary armies in the modern era: a revisionist approach</​i>,​ trang 41</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-theororopp-3">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Theodore Ropp, <​i>​War in the Modern World</​i>,​ các trang 106-107.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​S. P. Mackenzie, <​i>​Revolutionary armies in the modern era: a revisionist approach</​i>,​ các trang 33-35.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-rothenberg33-5">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Gunther Erich Rothenberg, <​i>​The art of warfare in the age of Napoleon</​i>,​ trang 33</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-synedy79-6">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Sydney Seymour Biro, <​i>​The German policy of revolutionary France: a study in French diplomacy during the war of the first coalition, 1792-1797</​i>,​ trang 79</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Theodore Ropp, <​i>​War in the Modern World</​i>,​ trang 242</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Blanning,​ T. C. W. (1996). <​i>​The French Revolutionary Wars 1787-1802.</​i>​ London: Arnold. ISBN 0340645334</​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Creasy,​ Edward Shepherd (1851). <​i>​The Fifteen Decisive Battles of the World, from Marathon to Waterloo</​i>​. New York: Harper &amp; Brothers. OCLC 5026550<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%E1%BA%ADn+Valmy&​amp;​rft.au=Creasy%2C+Edward+Shepherd&​amp;​rft.aufirst=Edward+Shepherd&​amp;​rft.aulast=Creasy&​amp;​rft.btitle=The+Fifteen+Decisive+Battles+of+the+World%2C+from+Marathon+to+Waterloo&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=Harper+%26+Brothers&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DYykQAAAAYAAJ%26dq%3Dfifteen%2520decisive%2520battles%26pg%3DPA328%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​amp;​rft_id=info%3Aoclcnum%2F5026550&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Doyle,​ William (2002). <​i>​The Oxford History of the French Revolution</​i>​. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199252985.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%E1%BA%ADn+Valmy&​amp;​rft.au=Doyle%2C+William&​amp;​rft.aufirst=William&​amp;​rft.aulast=Doyle&​amp;​rft.btitle=The+Oxford+History+of+the+French+Revolution&​amp;​rft.date=2002&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=9780199252985&​amp;​rft.place=Oxford&​amp;​rft.pub=Oxford+University+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Schama,​ Simon (1989). <​i>​Citizens:​ A Chronicle of the French Revolution</​i>​. New York: Vintage Books. ISBN 0679726101.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%E1%BA%ADn+Valmy&​amp;​rft.au=Schama%2C+Simon&​amp;​rft.aufirst=Simon&​amp;​rft.aulast=Schama&​amp;​rft.btitle=Citizens%3A+A+Chronicle+of+the+French+Revolution&​amp;​rft.date=1989&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0679726101&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=Vintage+Books&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Soboul,​ Albert (1975). <​i>​The French Revolution 1787–1799</​i>​. New York: Vintage. tr. 269. ISBN 039471220X.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATr%E1%BA%ADn+Valmy&​amp;​rft.au=Soboul%2C+Albert&​amp;​rft.aufirst=Albert&​amp;​rft.aulast=Soboul&​amp;​rft.btitle=The+French+Revolution+1787%E2%80%931799&​amp;​rft.date=1+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=039471220X&​amp;​rft.pages=269&​amp;​rft.place=New+York&​amp;​rft.pub=Vintage&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </li>
 +<​li>​Theodore Ropp, <​i>​War in the Modern World</​i>,​ JHU Press, 31-05-2000. ISBN 0801864453.</​li>​
 +<​li>​S. P. Mackenzie, <​i>​Revolutionary armies in the modern era: a revisionist approach</​i>,​ Routledge, 11-12-1997. ISBN 0415096901.</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1240
 +Cached time: 20181011043802
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.208 seconds
 +Real time usage: 0.255 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1199/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 47596/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14494/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4364/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.04 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 160.575 ​     1 -total
 + ​43.39% ​  ​69.669 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_military_conflict
 + ​24.39% ​  ​39.170 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​20.14% ​  ​32.340 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_minh_th&#​7913;​_nh&#​7845;​t
 + ​17.33% ​  ​27.831 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Campaign
 + ​15.21% ​  ​24.426 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​12.46% ​  ​20.011 ​     8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  6.32%   ​10.145 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.16%    8.284      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  4.51%    7.241      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_France
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815295-0!canonical and timestamp 20181011043802 and revision id 26583336
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
3340--tr-n-valmyla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)